Општина Кочани објави оглас бр.05-741/11/2015 за јавна набавка на работи:
Вршење на работи за прилагодување на простор за архива
Огласот е објавен на Електронскиот Систем за Јавни Набавки- https://e-nabavki.gov.mk/ на ден 30.03.2015 г.

Краен рок за поднесување на понуди: 14.04.2015 г. во 12:00 ч.

Тендерската документација за предметот на набавка може да ја преземете без надоместок од Електронскиот систем за јавни набавки.

Лица за контакт во врска со техничката спецификација:

– Петар Минов тел.072-306-066

Лице за контакт во врска со спроведување на постапката за јавна набавка:

– Анна Кралева тел. 072-275-627