Вршење на општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Кочани за период од 1 (една) година на линијата која Општина Кочани ја распределува и тоа: с.Оризари“ – м.в. „Усова чешма“ – м.в.„Бавчалук“ – спој на ул.„Бел камен со ул.„Страшо Ербапче“ – „Лесна индустрија“ (постапка за избор на превозник и распределба на линија по пат на јавна набавка)