ВИД  НА УСЛУГАТА Враќање на погрешно уплатени средства
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА

1. Барање до Општина Кочани, Одделение за даноци,такси и надоместоци  – кој граѓанинот/клиент го пополнува

2. Уплатница

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Административна такса за поднесување на барањето

Износ: 50 денари

Сметка:100-0000000630-95

Уплатна сметка:840 136 03182

Приходна шифра:722315

Примач: Трезорска сметка, Буџет на Општина Кочани

Банка на примач: НБРМ

Цел на дознака: Административна такса

ПРИЕМ НА БАРАЊЕТО Едношалтерска канцеларија во Опшина Кочани
МЕСТО НА РЕАЛИЗАЦИЈА

Сектор за финансиски прашања/Одделение за даноци такси и други надоместоци

1. Се разгледува барањето

2. Се изготвува Решение за враќање на погрешно уплатените средства

РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА 10 дена од приемот на барањето
НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ ДО СТРАНКАТА

-Со лично подигање на документот од седиштето на Општина Кочани,

-По пошта,

-Доставување во седиштето/адресата на барателот

ЗАКОНСКИ ОСНОВ Закон за даноците на имот
ЗАБЕЛЕШКА Барањето може да се подигне од Едношалтерска канцеларија на Општина Кочани