Барање на информација за Локален Совет за превенција

Барање на информација за издвоен буџет за Роми 

Барање на информација за изградба на објекти за Роми 

Барање на информација за семејно насилство 

Барање на информација за животна средина 

Барање на информација за млади 

Барање на информација за јавни набавки 

Барање на информација за инспекциски записници за животна средина 

Барање на информација за родова застапеност на вработени роми 

Барање на информација за даночна основа  

Барање на информација за програма за кучиња скитници 

Барање на информација за одобрение на градба 

Барање на информација за ангажирани адвокати во период 2019 – 2022 година 

Барање на информација за комисија за еднакви можности 

Барање на информација за јавни расправи и седници на совет

Барање на информација за проценета вредност на објекти 

Барање на информација за изградба на пат до малата хидроцентрала 

Барање на информација за префрлени финансии на медиуми 

Барање на информација за сопственост на бандера 

Барање на информација за решение за градење

Барање на информација за реконструкција на објекти

Барање на информација за отстранување на објекти 

Барање на информација за последен ревизорски извештај за ЈОУ ,, Искра ” (библиотека)

Барање на информација за Локална стратегија за млади 

Барање на информација за склучени адвокатски договори 

Барање на информација за склучени договори за дела 

Барање на информација за привремени вработени