Барање на информации за просечни цени за градежно и земјоделско земјиште

Барање на информации за склучени договори со новинари во период 2017 – 2020 година  

Барање на информации за основен проект  

Барање на информации за потрошени финансиски средства за КОВИД – 19  

Барање на информации за проект за склучен договор со Премиум Билдинг 

Барање на информации за решенија на данок  

Барање на информации за бесправен објект 

Барање на информации за изградба и асфалтирање на улица ,,Борис Ефремов”  

Барање на информации за јавни набавки за 2020 година 

Барање на информации за проекти за  Буџет на Општина Кочани   

Барање на информации за проект за Роми  

Барање на информации за пресметан данок 

Барање на информации за програмата за Роми  

Барање на информации за семејно насилство  

Барање на информации од јавен интерес  

Барање на информации за веб страна  

Барање на информации за поднесено барање за легализација на бесправен изграден објект  

Барање на информации за Младински Совет  

Барање на информации за стратегија за млади  

Барање на информации за детско претсапништво  

Барање на информации за доделени финансиски средства за медиуми во период 2018 – 2021 година  

Барање на информации за ставка 463 – трансфер до НБО  

Барање на информации за волонтерство и практиканство за млади 

Барање на информации за урбанистички план  

Барање на информации за проектот за градскиот парк  

Барање на информации за крастосницата кај Стришанска чешма 

Барање на информации за општинската администрација 

Барање на информации за програми на Општина Кочани 

Барање на информации за водоснабдителен систем