Асфалтирање нa дел од ул.“Скопска, ул.,,Петар Синадинов“ и ул.,,555” во м.в Прокарка во Општина Кочани

Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН, за доделување договор за јавна набавка за предметот Асфалтирање нa дел од ул.“Скопска, ул.,,Петар Синадинов“ и ул.,,555” во м.в Прокарка во Општина Кочани

Заинтересираните економски оператори можат да извршат увид во тендерската документација на на линкот линк до јавна набавка