Асфалтирање нa два крака од ул.“Стамен Манов“ и изградба на два потпорни ѕида на истата улица
Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН, за доделување договор за јавна набавка за предметот Асфалтирање нa два крака од ул.“Стамен Манов“ и изградба на два потпорни ѕида на истата улица Заинтересираните економски оператори можат да извршат увид во тендерската документација на линкот

Оглас