Авто-такси превоз на деца со посебни потреби на релација Кочани- Виница-Кочани

Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН, за доделување договор за јавна набавка за предметот Авто-такси превоз на деца со посебни потреби на релација Кочани- Виница-Кочани

Заинтересираните економски оператори можат да извршат увид во тендерската документација на линкот:

Оглас