Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Месна заедница с. Ново Село
Претседател: Миле Велков
Дата на основање:
Телефон: 070/249-638
Адреса: с. Ново Село
Членови на совет:
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател:
Членови на комисија:
Untitled Document
Локалитети