Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Месна заедница с. Главовица
Претседател: Љупчо Гоцевски
Дата на основање: 28.10.2010
Телефон: 070/249-846
Адреса: с. Главовица
Членови на совет:
Љупчо Гецевски
Симеон Стоименов
Зоранчо Стоимиров
Јоцо Митков
Лиља Ангелова
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Боро Стојов
Членови на комисија:
Ацо Крстев
Драганчо Ангелов
Untitled Document
Локалитети