Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Месна заедница с. Рајчани
Претседател: Љубен Тасев
Дата на основање: 11.05.2010
Телефон: 070/250-627
Адреса: с. Рајчани
Членови на совет:
Љубен Тасев
Перо Коцев
Николчо Коцев
Стојан Николов
Бојко Тасев
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Владо Наков
Членови на комисија:
Душко Спасов
Славе Николов
Untitled Document
Локалитети