Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Месна заедница с. Костин дол
Претседател: Теодосија Стоименов
Дата на основање:
Телефон: 070/249-540
Адреса: с. Костин дол
Членови на совет:
Теодосија Стоименов
Блаже Гоцев
Станко Василев
Миле Божинов
Гоце Гоцев
Драги Василев
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Јане Атанасов
Членови на комисија:
Венцо Василев
Гоце Ангелов
Untitled Document
Локалитети