Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Месна заедница с. Пантелеј
Претседател: Дарко Георгиев
Дата на основање: 18.11.2009
Телефон: 070/249-667
Адреса: с. Пантелеј
Членови на совет:
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател:
Членови на комисија:
Untitled Document
Локалитети