Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Месна заедница с. Нивичани
Претседател: Гоце Исаев
Дата на основање: 14.07.2009
Телефон: 070/250-629
Адреса: с. Нивичани
Членови на совет:
Гоце Исаев
Горанчо Максимов
Гоце Митев
Златко Крстов
Стојанчо Атанасов
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Бранко Митев
Членови на комисија:
Васил Георгиев
Благојчо Максимов
Untitled Document
Локалитети