Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Месна заедница с. Јастребник
Претседател: Николчо Николов
Дата на основање:
Телефон: 070/249-355
Адреса: с. Јастребник
Членови на совет:
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател:
Членови на комисија:
Untitled Document
Локалитети