Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Месна заедница с.Долни Подлог
Претседател: Дејан Георгиев
Дата на основање: 16.07.2009
Телефон: 070/250-374
Адреса: с.Долни Подлог
Членови на совет:
Дејан Георгиев
Злате Стојменов
Лазо Стојанов
Митко Донев
Круме Василев
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Гоце Арсов
Членови на комисија:
Сашко Трајанов
Перо Каранфилов
Untitled Document
Локалитети