Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Untitled Document
Локалитети
Дневен ред на 14-тата седница на Советот
Врз основа на член 34 од Деловникот на Советот на општина Кочани(“Сл.гласник на општина Кочани”бр.5/06) ја СВИКУВАМ 14-тата седница на Советот на општина Кочани за 27.12.2013 година (петок),со почеток во 09.30 часот во салата на Советот на Општина Кочани со следниот предлог за
Дневен Ред
1. Предлог-Буџет на општина Кочани за 2014 година.

2. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Кочани за 2014 година.

Обраќање на Градоначалникот на Општина Кочани