Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
И З В Е С Т У В А Њ Е
За да ги вклучи мислењата и потребите на граѓаните при креирањето на Буџетот, Општина Кочани изготви Анкетен лист на кој жителите на Општина Кочани можат да ги напишат своите мислења, потреби, предлози и идеи од јавен интерес и од различни сфери на надлежност на локалната самоуправа.

Прашалникот во електронска форма е објавен на веб-страницата на Општина Кочани, а во печатена форма може да се пополни во Едношалтерската канцеларија на Општина Кочани и во сите канцеларии на урбаните и месните заедници во Кочани.

Општина Кочани ви благодари за соработката!
Untitled Document
Локалитети