Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена
За планскиот документ Детален урбанистички план за градска четврт 16 од ГУП за град Кочани, КО Кочани Општина Кочани, кој се носи согласно законот за просторно и урбанистичко планирање не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.
Untitled Document
Локалитети