Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Оглас За избор на најуспешен земјоделец
1. Право на учество во постапката за доделување на награда за избор на најуспешен земјоделец на општина Кочани, имаат физички лица кои се: - жители на општина Кочани - се докажува со поднесување на копија од лична карта, (овој услов не носи бодови, но е задолжителен услов за пријавениот кандидат и е елиминаторен услов), и - регистрирани земјоделски производители во Единствениот регистар на земјоделски стопанства при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - се докажува со поднесување на Решение за упис на производни капацитети (во фотокопија или оригинал) од Единствен регистар на земјоделски стопанства (ЕРЗС) при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Подрачна единица Кочани (овој услов не носи бодови, но е задолжителен услов за пријавениот кандидат и е елиминаторен услов). o Право на учество во постапката за доделување на награда за избор на најуспешен земјоделец на општина Кочани немаат лицата на кои претходно им била доделена таква награда за најдобар/најуспешен земјоделец на општина Кочани во последните 5/пет/години наназад
Untitled Document
Локалитети