Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Бесплатен основен курс по сметководство
Општина Кочани организира бесплатен основен курс по сметководство
Од 16 октомври 2016 година, Општина Кочани ќе организира бесплатен основен курс за практично водење сметководство, примена на даночно законодавство и контрола на финансиски извештаи.

Курсот ќе можат да го посетуваат дипломирани економисти, без оглед на возраста и на работното искуство, што сакаат да се стекнат со практично знаење од областа на сметководството и даноците.

Предавањата ќе се одржуваат во современа просторија опремена со модерна технологија, низ практична работа на индивидуален компјутер со користење софтвер за финансово и материјално сметководство. За утврдување на стекнатите знаења од секоја целина одделно ќе се изработуваат проекти, тестови и задачи.

Во текот на обуката учесниците добиваат бесплатни консултации и помош во водење на сметководство во нивните деловни субјекти и практична обука на софтвер за водење на сметководство.

Обуката ќе трае 24 часа, двапати неделно по еден час.

Бројот на учесниците е ограничен, а запишувањето ќе биде според принципот „прв дојден – прв услужен“.

Предавач ќе биде Васе Коцев, дипломиран менаџер по царина и шпедиција, овластен сметкводител од Министерството за финансии.

Пријавувањето е на Едношалтерската канцеларија во Општина Кочани, најдоцна до 12 октомври 2016 година.

Untitled Document
Локалитети