Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
И З В Е С Т У В А Њ Е
И З В Е С Т У В А Њ Е
Се повикуваат сите физички лица - корисници на услугите на КЈП „Водовод“ – Кочани, кои сакаат своите сметки да ги добиваат по електронски пат, да ги достават своите е-меил адреси на официјалната електронска адреса на КЈП „Водовод“ – Кочани: office@vodovodkocani.com.mk
Untitled Document
Локалитети