Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Комисии
КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИИ, БУЏЕТ И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Комисијата за финансии и буџет и локален економски развој ги следи, разгледува и анализира појавите, проблемите и прашањата во врска со финансирањето на функциите на Општината, ги разгледува нацртот и предлогот на буџетот и завршната сметка на буџетот, ги следи состојбите со остварувањето на изворните приходи на Општината и остварува увид во реализацијата на планираните расходи, разгледува прашања од областа на локалниот економски развој и предлага мерки од делокругот на нејзиното работење.
Претседател: Ѓорѓи Алексов
Членови на комисија:
Гордана Антова
Валентина Андонова
Јордан Димитров
Венко Крстевски
КОМИСИЈА ЗА СООБРАЌАЈ, ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
Комисијата за сообраќај, јавна безбедност и противпожарна заштита, ги разгледува прашањата од надлежност на општината, а кои се однесуваат на јавната безбедност, безбедноста во сообраќајот и противпожарната заштита.
Претседател: Дарко Стојчевски
Членови на комисија:
Благој Ситновски
Мите Ѓорѓиев
Томе Солевски
Гордана Арсова
КОМИСИЈА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ
Претседател: Татјана Лазарова Осоговска
Членови на комисија:
Емилија Серафимова
Валентина Андонова
Дени Богатинов
Снежана Хаџи Паунова
Untitled Document
Локалитети