Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Комисии
КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИИ, БУЏЕТ И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Комисијата за финансии и буџет и локален економски развој ги следи, разгледува и анализира појавите, проблемите и прашањата во врска со финансирањето на функциите на Општината, ги разгледува нацртот и предлогот на буџетот и завршната сметка на буџетот, ги следи состојбите со остварувањето на изворните приходи на Општината и остварува увид во реализацијата на планираните расходи, разгледува прашања од областа на локалниот економски развој и предлага мерки од делокругот на нејзиното работење.
Претседател: СПИРО ГЕОРГИЕВ
Членови на комисија:
- СЛАЃАНА ДОНЕВА
- КОСТАДИН ГАЛАЧЕВ
- ЃОРГИ АЛЕКСОВ
- ЉУПЧО СТОЈИЛКОВ
КОМИСИЈА ЗА СООБРАЌАЈ, ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
Комисијата за сообраќај, јавна безбедност и противпожарна заштита, ги разгледува прашањата од надлежност на општината, а кои се однесуваат на јавната безбедност, безбедноста во сообраќајот и противпожарната заштита.
Претседател: ЃОРГИ АЛЕКСОВ
Членови на комисија:
- ДАРКО СТОЈЧЕВСКИ
- ДЕЈАН СТОЈАНОВ
- ДИМИТАР АРСОВ
- АЌИ АКИОВ
КОМИСИЈА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ
Претседател: ЛИЛЈАНА АРСОВА
Членови на комисија:
- АНЕТА ИГНАТОВА
- ВЕСНА МИЛОШЕВА
- КОСТАДИН ГАЛАЧЕВ
- МАРИЈА АНАНИЈЕВА
Untitled Document
Локалитети