Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Комисии
КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Комисијата за здравство и социјална заштита ги разгледува прашањата од надлежност на Општината, а кои се однесуваат на здравството и социјалната заштита и заштита на децата.
Претседател: ЛАЗО МИТЕВ
Членови на комисија:
- ВЕСНА МИЛОШЕВА
- МАРИЈА АНАНИJЕВА
- ЛИЛЈАНА АРСОВА
- АЌИ АКИОВ
КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСИ
Комисијата за статут и прописи го утврдува предлогот на Статутот на Општината, ги разгледува иницијативите и предлозите за измена и ја следи неговата примена и ги разгледува начелните прашања од статутарен карактер.

Го утврдува предлогот на Деловникот на Советот.

Поднесува предлог мислења по предлог законите кои се однесуваат на Општината.

Разгледува и други општи акти од надлежност на Советот на Општината.
Претседател: СЛАЃАНА ДОНЕВА
Членови на комисија:
- АЛЕКСАНДРА АНДОВА
- ЉУПЧО СТОЈИЛКОВ
- КОСТАДИН ГАЛАЧЕВ
- СПИРО ГЕОРГИЕВ
КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНИ ПРАШАЊА ИЗБОРИ И ИМЕНУВАЊА
Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања разгледува и подготвува предлози кои се однесуваат на мандатно имунитетните прашања.

Разгледува и подготвува предлози за избор и именување и разрешување од надлежност на Советот на општината.
Претседател: ДАРКО СТОЈЧЕВСКИ
Членови на комисија:
- АЛЕКСАНДРА АНДОВА
- АНЕТА ИГНАТОВА
- ДИМИТАР АРСОВ
- ЛАЗО МИТЕВ
КОМИСИЈА ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА
Комисијата за прекугранична соработка разгледува прашања и материјали поврзани со активности за регионална и прекугранична соработка на органи и институции на Општина Кочани, покренува иницијативи за остварување на регионална соработка и соработка на Општина Кочани со општини надвор од земјата и го информира Советот на Општина Кочани за тоа.
Претседател: АНЕТА ИГНАТОВА
Членови на комисија:
- САШКО СТЕФАНОВСКИ
- ДЕЈАН СТОЈАНОВ
- МАРИЈА АНАНИJЕВА
- СЛАЃАНА ДОНЕВА
Untitled Document
Локалитети