Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Пробивање, прочистување и порамнување на патишт
Договорниот орган - Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на Отворена постапка, која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со е-Аукција како последна фаза во постапката за доделувањето на договорот за јавната набавка , за предмет :
Отворањето на првичните понуди е јавно и е закажано за ден 21.12.2015 г. во 12:00 часот, во просториите на Општина Кочани, сала за состаноци, први кат.

Увид во тендерската документација заинтересираните економски оператори можат да извршат на интернет адресата на Општина Кочани: www.kocani.gov.mk

Дополнителни информации во врска со спроведувањето на постапката може да добиете на моб.тел. 072/306-083 –Татјана Крстова.

Untitled Document
Локалитети