Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Емилија Серафимова
Име и презиме: Емилија Серафимова
Дата на раѓање: 1991 г., Кочани
Образование: Дипломиран фармацевт, магистер по фармацевтски науки
Партија: СДСМ
Телефон: 072/275-617
Живее во Кочани.

Работи во ПЗУ Аптека „Ескулап“ – Штип.

Член е на Советот на Општина Кочани од 2017 г.
Untitled Document
Локалитети