Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Гордана Арсова
Име и презиме: Гордана Арсова
Дата на раѓање: 1977 г., Штип
Образование: Дипломиран правник.
Партија: Социјалистичка партија на РМ
Телефон: 072/275-612
Живее во Кочани.

Работи како адвокат.
Untitled Document
Локалитети