Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Сашко Стефановски
Име и презиме: Сашко Стефановски
Дата на раѓање: 1964 г., Кочани
Образование: Дипломирал на ПМФ, Институтот за географија
Партија: Нова социјал-демократска парт
Телефон: 072/275-620
Дипломирал на Природно-математичкиот факултет во Скопје, на Институтот за географија. Работи како професор по Географија во ООУ „Никола Карев“ – Кочани.

Во повеќе проекти бил обучувач на наставници за примена на ИКТ во наставата, за унапредување на наставата (ПЕП), за примена на Едубунту, како и за примена на стандардите за оценување. Бил ментор на наставници по географија и примена на ИКТ во наставата и надворешен соработник на Бирото за развој на образованието во изготвување на наставни програми за проекти од граѓанско образование.

Еден е од основачите на Извидничкиот одред „Ластовица“ од Кочани. Бил секретар е на ПСД „Осогово“ – Кочани. Учесник е на повеќе меѓународни конференции и конгреси.

Член е на Нова социјал-демократска партија и претседател на кочанскиот огранок од 2009 г.

Втор мандат е член на Советот на Општина Кочани.
Untitled Document
Локалитети