Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Валентина Андонова
Име и презиме: Валентина Андонова
Дата на раѓање: 1958 г., Кочани
Образование: Дипломиран инженер технолог
Партија: ДОМ
Телефон: 070/249-451
Живее во Кочани.

Корисник на семејна пензија.

Член е на Советот на Општина Кочани од 2017 г.
Untitled Document
Локалитети