Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Венко Крстевски
Име и презиме: Венко Крстевски
Дата на раѓање: 1992 г., Кочани
Образование: Студент
Партија: Независната листа советници
Телефон: 072/275-622
Живее во Кочани.

Студент.

Член на Советот на Општина Кочани од 2017 г.
Untitled Document
Локалитети