Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Лилјана Арсова
Име и презиме: Лилјана Арсова
Дата на раѓање: 13 април 1970 г.
Образование: Дипломирана на Филозофскиот факултет
Партија: СДСМ
Телефон: 072 275 619
Родена e на 13 април 1970 година, во Виница.

Основно и средно образование завршува во Виница. Дипломира на Филозофскиот факултет - Институт по психологија при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“- Скопје.

Работи како училиштен психолог во ОУ,,Св.Кирил и Методиј“- Кочани.

Од 1995 година активно е вклучена во работата на меѓународни и државни проекти. Ангажирана е како едукатор на проекти и координатор на проекти од инфраструктура. Мастер е во повеќе области и ангажирана е од повеќе институции како мастер обучувач.

Член е на Советот на Општина Кочани од 2013 г.

Претседател е на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените и член на Комисијата за здравство и социјална заштита.
Untitled Document
Локалитети